Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Log in


Forgot your password?
You are here: Home / Rules / Reglement van de bibliotheek van het KBIN

Reglement van de bibliotheek van het KBIN

Artikel 1 – Algemeen

 • Dit reglement bevat de precieze regels betreffende het gebruik van de diensten van de bibliotheek van het KBIN.
 • Wanneer gebruikers zich in de bibliotheek inschrijven, worden zij verondersteld onderhavig reglement te aanvaarden. Dit wordt ter beschikking gesteld via affiches en kan op de website worden geraadpleegd.

 

Artikel 2 – Taken

 • De bibliotheek is in de eerste plaats bestemd voor het wetenschappelijk personeel van het KBIN, maar ook voor alle personen die hierom verzoeken.
 • De bibliotheek staat het KBIN bij in zijn vier hoofdtaken: wetenschappelijk onderzoek op het gebied van natuurwetenschappen, wetenschappelijke expertise ten dienste van de overheden, behoud en beheer van de erfgoed- en wetenschappelijke collecties, en verspreiding van de wetenschappelijke kennis naar de maatschappij toe.

 

Artikel 3 – Toegang en openingsuren van de leeszaal

 • De leeszaal is toegankelijk voor iedereen die publicaties wil raadplegen met studie- en onderzoeksdoeleinden, tijdens de gebruikelijke openingsdagen en -uren.
 • De leeszaal is toegankelijk op werkdagen van 9 tot 12 u en van 13.30 tot 16 u, ook op maandag (sluitingsdag van het museum, ingang via de receptie).
 • De leeszaal is gesloten op de wettelijke feestdagen (1 januari, paasmaandag, 1 mei, O.L.H.-Hemelvaart, Pinkstermaandag, 21 juli, O.L.V.-Hemelvaart, Allerheiligen, 11 november en 25 december), en tijdens de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • De leeszaal is ook gesloten op 2 november, 15 november (Koningsdag) en de dagen waarop het personeel van de bibliotheek bijscholing krijgt.
 • De toegang tot de conservatoria en de dienstlokalen is voorbehouden aan het personeel van de bibliotheek.
 • In de leeszaal vermijden de bezoekers elke activiteit die de goede werking van de bibliotheek hindert of de andere bezoekers stoort.
 • Om te vermijden dat de documenten die voor vrije raadpleging worden aangeboden, beschadigd zouden raken, is het verboden om te eten en te drinken in de leeszaal. Het is ook verboden te roken.
 • Jassen, tassen en andere zaken moeten aan de ingang van de leeszaal worden gelaten. De bezoekers kunnen hun persoonlijke zaken afgeven in de vestiaire van het museum, dat ook over lockers beschikt (behalve op maandag, de sluitingsdag van het museum).

 

Artikel 4 – Inschrijving

 • Het personeel van het KBIN heeft geen lezerskaart nodig om gebruik te maken van de diensten van de bibliotheek. Hetzelfde geldt voor de medewerkers, het wetenschappelijk personeel op pensioen en doctorandi in residentie.
 • De externe gebruikers en bezoekers zijn verplicht om een lezerskaart aan te vragen aan het personeel van de bibliotheek. Deze kaart kost € 2,50 voor een jaar (van datum tot datum).
 • De hernieuwing van de kaart kost € 2,50, maar ze wordt gratis vervangen in geval van verlies tijdens de geldigheidsperiode.
 • La carte coûte €1,00 par personne pour les groupes scolaires encadrés par un professeur et sur rendez-vous (bib@naturalsciences.be).
 • Een lezerkaart kost €1 per persoon voor studenten begeleid door een leraar en dient voorafgaand aan het bezoek aangevraagd te worden via bib@naturalsciences.be.

 

Artikel 5 – Ontlenen en raadplegen van de publicaties

 • Het ontlenen is voorbehouden aan het personeel van het KBIN (zie art. 4 § 1). Bepaalde werken kunnen echter alleen in de leeszaal worden geraadpleegd:
 • werken die een ontzuringsbehandeling hebben gekregen
 • werken die te erg beschadigd zijn
 • De externe gebruikers en bezoekers kunnen de gewenste publicaties in de leeszaal raadplegen, zonder
 • beperking van aantal. Het is mogelijk om artikels of uittreksels te fotokopiëren, mits dit gebeurt volgens de geldende wetgeving betreffende het fotokopiëren en reproduceren van documenten.
 • De gebruikers kunnen gedurende 1 maand over de publicaties beschikken. Indien de lezer niet om verlenging verzoekt (per e-mail of telefoon), worden de publicaties na deze periode opnieuw geklasseerd.
 • De publicaties die zich in de leeszaal bevinden, zijn vrij toegankelijk.
 • De meeste publicaties bevinden zich in de conservatoria. Enige wachttijd is niet uitgesloten. Om dat te vermijden, bevelen de bibliothecarissen aan om via e-mail (bib@natuurwetenschappen.be) een lijst van gewenste publicaties te bezorgen met de datum waarop de gebruiker ze wil komen raadplegen.
 • Na elke raadpleging moet de gebruiker de publicaties eigenhandig aan de bibliothecarissen terugbezorgen.
 • Reserveren is mogelijk via www.bib.belgium.be en via bib@natuurwetenschappen.be.
 • De gebruiker behandelt de geraadpleegde of geleende volumes met zorg en brengt geen enkele markering, onderstreping of schade van welke aard ook aan.

 

Artikel 6 – Diensten van de bibliotheek

 • De bibliothecarissen kunnen de gebruiker helpen en oriënteren in zijn zoektocht naar relevante informatie.
 • Externe gebruikers kunnen interbibliothecair ontlenen. De tarieven worden door de leveranciers bepaald. In dit geval wordt een voorschot gevraagd.

 

Artikel 7 – Reproductie van de documenten

 • Het is mogelijk om fotokopieën te maken van de documenten die voor raadpleging worden opgevraagd. De gebruiker richt zich hiervoor tot de bibliothecarissen. Om het kopieerapparaat te gebruiken is een toegangscode nodig.
 • Volledige reproductie van werken is verboden.
 • Reproducties gebeuren uitsluitend met het oog op privéonderzoek of persoonlijke studies zonder enig commercieel oogmerk.
 • De gebruiker maakt zelf zijn fotokopieën tegen de volgende tarieven: € 0,10 voor een A4/B4 (€ 0,15 recto-verso) en € 0,20 voor een A3 (€ 0,30 recto-verso).
 • Kleurenkopieën zijn mogelijk tegen de prijs van € 1,00 voor een A4.

 

Artikel 8 – Informatica en toegang tot het internet

 • Het is verboden om de specificaties van de informaticaprogramma’s te wijzigen of nieuwe programma’s te installeren.
 • De toegang tot het draadloos internet is gratis. De gebruiker moet het wachtwoord aan de bibliothecarissen vragen.
 • Het gebruik van het internet is beperkt tot het opzoeken van documentatie.

 

Artikel 9 – Uitsluiting

 • In geval van inbreuk op het gebruiksreglement kan de directie de toegang tot de bibliotheek weigeren en een tijdelijke of definitieve schorsing van de betreffende gebruiker uitspreken.