Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Log in


Forgot your password?
You are here: Home / PDFs Open Access

Welcome

This section houses the PDFs covered by the following law.
   

Moniteur belge - 188e année, 109
mercredi 5 septembre 2018

Section 6.
Modification du livre XI du Code de droit économique

Art. 29. Dans l’article XI.196 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:

“§2/1. L’auteur d’un article scientifique issu d’une recherche financée pour au moins la moitié par des fonds publics conserve, même si, conformément à l’article XI.167, il a cédé ses droits à un éditeur d’un périodique ou les a placés sous une licence simple ou exclusive, le droit de mettre le manuscrit gratuitement à la disposition du public en libre accès après un délai de douze mois pour les sciences humaines et sociales et six mois pour les autres sciences, après la première publication, dans un périodique, moyennant mention de la source de la première publication. Le contrat d’édition peut prévoir un délai plus court que celui fixé à l’alinéa 1er. Le Roi peut prolonger le délai fixé à l’alinéa 1er. Il ne peut être renoncé au droit prévu à l’alinéa 1er. Ce droit est impératif et est d’application nonobstant le droit choisi par les parties dès lors qu’un point de rattachement est localisé en Belgique. Il s’applique également aux œuvres créées avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et non tombées dans le domaine public à ce moment.”.

 
   

Belgische staatsblad - 188e jaargang, 109
woensdag 5 september 2018


Afdeling 6.
Wijziging van boek XI van het Wetboek van economischrech

Art. 29. In artikel XI.196 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij dewet van 19 april 2014, wordt een paragraaf 2/1 ingevoegd, luidende:

“§2/1. De auteur van een wetenschappelijk artikel dat het resultaatis van minstens voor de helft met publieke middelen gefinancierdonderzoek behoudt, zelfs indien hij, overeenkomstig artikel XI.167, zijnrechten aan een uitgever van een tijdschrift heeft vervreemd of in eengewone of exclusieve licentie heeft ondergebracht, het recht om hetmanuscript na verloop van een termijn van twaalf maanden voorhumane en sociale wetenschappen en zes maanden voor anderewetenschappen na de eerste uitgave, in een tijdschrift, kosteloosbeschikbaar te stellen in open toegang aan het publiek, mits de bronvan de eerste uitgave wordt vermeld.Het uitgavecontract kan een kortere termijn voorzien dan dezebepaald in het eerste lid. De Koning kan de termijn bepaald in het eerste lid verlengen.Van het recht bepaald in het eerste lid kan geen afstand wordengedaan. Dit recht is van dwingend recht en is van toepassing ongeachthet door de partijen gekozen recht van zodra er een aanknopingspuntin Belgiëgelokaliseerd is. Het recht is mede van toepassing op dewerken die zijn tot stand gebracht vóór de inwerkingtreding van dezeparagraaf en die op dat tijdstip niet tot het openbaar domein behoren.”.

 
year
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024

Check editor status on SHERPA/Romeo